BaNi MusTajaB

Ilaahii Anta Maqshuudii Wa Ridlooka Mathluubii

MARTABAT TUJUH DALAM SULUK SUJINAH DAN SERAT WIRID HIDAYAT JATI (2)Advetorial

L.S. AHMAD

Martabat Ke dua, Martabat Wahdah

Martabat kedua, dari martabat tujuh adalah al-Wahdah, yaitu al-Ta’ayyun Awal. Tingkat perbedaan pertama, atau awal ada dalam tingkatan ini. Tegasnya mulai adanya batas perbedaan. Tetapi, walau ada tingkat perbedaan awal, namun Zat-Nya masih dalam keadaan universal yang masih menyatu dalam alam ketuhanan-Nya, yang disebut al-Martabah Ilahiyyah.

Hal tersebut di atas diiraikan dalam nukilan terjemahan Suluk Sujinah;

Dan martabat kedua adalah Wahdah. Nama-nama sifat yang awal diuraikan. Awalnya ruh yang akan menguraikan nama-nama roh yang wujudnya masih dalam bentuk hak. Dan Cahaya-Nya dinamakan Nur Muhammadiyah. Wujud ilmu dari nur adalah ibadah pengetahuan yang sejati. Pada tingkatan ini belum dapat diuraikan. Pengetahuan sejatinya adalah dalam tingkatan Wahdat. Namun, Pangeran, Allah dalam wujud yang jamak, namun diri-Nya adalah kehampaan. Tak ada Pangeran selain Allah, ia hanya Allah yang tunggal. Tunggal wujud-Nya. Dia yang memberikan penghidupan. Dia yang menjadikan sesuatu.

Sementara, menurut nukilan terjemahan Serat Wiirid Hidayat Jati;

Nur Muhammad yaitu cahaya yang terpuji. Diceritakan di dalam Hadist; rupanya seperti burung merak yang berada di dalam permata putih, dan berada dalam arah Syajaratul Yakin. Itulah hakikat cahaya yang diakui sebagai tajjalinya zat, berada dalam nukat gaib, merupakan sifat atma yang menjadi tempatnya alam Wahdah.

Sejatinya, ruh adalah pralambang pertama yang mendahului segala penciptaan-Nya. Ruh dalam tingkatan ini bersifat al-Ruh, yaitu ruh yang universal, atau ruh dalam kejamakan-Nya. Tuhan menciptakan hakikat Muhammadiyah ibarat penciptaan-Nya terhadap pena yang Agung, yaitu, al Qalam al-Ala. Dan menurut hadist, pertama kali wujud yang diciptakan Allah adalah ruh.

Di dalam tingkatan ini belum ada penguraian atau pembedaan zat. Zat-Nya adalah sifat kejamakan-Nya. Bahkan dalam ta-Ayyun awal-Nya, dikenal dengan empat hal yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu, ilmu, wujud, syuhud dan nur. Keempat hal tersebut merupakan satu kesatuan atau manunggal — karena dari ilmu-Nya, maka, alim dan mak’lum menjadi nyata. Karena wujud, maka, yang mengadakan dan yang diadakan menjadi nyata, dan syuhud, menjadikan yang melihat dan yang dilihat menjadi nyata. Sementara, karena cahaya-Nya, maka, yang menerangkan dan yang diterangkan menjadi nyata.

Dan keempat hal tersebut di atas adalah suatu perkembangan Allah dari hakikat yang tidak terinci lewat hakikat yang mempunyai sifat-sifat, dan pengetahuan-Nya disebut menuju perkembangan pengetahuan tentang berbagai rincian dari Ada-Nya Allah dalam karya-Nya yang disebut kenyataan ada-Nya Nur Muhammad.

Konsep adanya Nur Muhammad sebagai kenyataan karya Allah dalam tajjali-Nya yang pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Husin bin Mansur Al-Hallaj, kelahiran Parsi, yang kemudian menjadi tokoh sentral dalam pengembangan Wadhatul al-Wujud. Menurut Al-Hallaj, adanya alam pada mulanya ialah dari adanya hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah asalnya zat yang Hadrah al-‘Ama’iyyah yaitu hadrah yang tidak diketahui. Allah ada dalam kenisbian-Nya, atau, ada-Nya dalam ketiadaan.

Pada perkembangan selanjutnya, para sufi pun percaya bila nabi Muhammad memiliki dua rupa. Rupa pertama disebut dengan qadim dan yang kedua adalah ajali. Rupa qadim adalah ujud yang terawal dari adanya segala zat, ia tak terikat atau terpengaruh oleh masa. Dia telah terjadi sebelum terjadinya semua yang ada. Rupanya yang qadim itulah sumber terciptanya segala nabi-nabi, rasul-rasul dan aulia. Cahayanya menyinari segala kehidupan dan tak ada cahaya yang lebih terang dari pada Nur Muhammad.

Rupa kedua adalah bersifat Azali. Adalah rupa dari Muhammad yang berujud sebagai manusia yang terikat oleh masa dan mengalami pemunahan. Ia juga mengalami suka duka, kecewa dan bercita-cita serta bergaul dengan manusia lainnya.

Sementara, di dalam Serat Wirid Hidayat Jati, Nur Muhammad adalah tajjali Allah yang kedua. Setelah Allah bertajjali dalam alam Ahadiyah, kemudian dijadikan Nur Muhammad. Nur tersebut terbuat dari permata putih yang bening dan berasal dari alam Jabarut. Adapun wujud dari nur tersebut bagaikan burung Merak. Setelah Tuhan menciptakan Nur Muhammad yang wujudnya bagaikan burung Merak, maka, diletakkan Merak tersebut di dahan pohon kehidupan yang disebut Syajaratul Yakin.

Nur Muhammad itu adalah bakal wajib dari segala kehidupan yang sifatnya masih gaib, pengertian gaib di sini adalah, belum dapat dilihat dengan indra sebab sifatnya dalam keadaan batin. Di samping itu, zat Nur Muhammad, masih dalam kesatuan yang manunggal dengan zat-Nya.

Dengan kata lain, Nur Muhammad atau Hakikat Muhammad merupakan tajjali dari Hayyu — sebab sifat-sifat kehidupannya disinari dan berasal dari Hayyu (Syajaratul Yakin). Syajaratul atau pohon kehidupan (Hayyu), adalah sumber mengalirnya sifat-sifat hidup. Hayyu disebut juga dengan kuasa atma. Maka, Hayyu dijadikan sandaran hidup Nur Muhammad. Namun, keduanya saling mempengaruhi pada kehidupan, hal itu ditamsilkan dengan pohon tunjung dan air. Artinya, di mana ada tunjung tumbuh dan berkembang, maka, di situ pasti ada sumber air.

Dalam alam ini, sifat atmanya dalam bentuk kejamakan. Karena jamak, maka, di sini belum ada batas-batas pemisahan meski sudah adanya kenyataan-kenyataan yang awal yang disebut dengan ta’yun awal.

Martabat Ke tiga, Martabat Wahadiyah

Martabat ketiga di dalam Martabat tujuh adalah Wahadiyah yang biasa diungkapkan dengan kata-kata A’yan Thabitah (realitas-realitas terpendam). Dan alam ini juga disebut sebagai Hakikat Adam. Ma’lumat Ilahiyah (ketentuan yang bersifat ketuhanan), al-Ta’ayyun al-Thani (tingkatan perbedaan kedua), al-Ta’ayyunat al-Kuliyyah (realitas-realitas yang universal), al-Barzakh al-Sughra (batas antara kecil dan besar), al-Falakiyyah al-Uluwiyyah (kehidupan yang tertinggi), Zakir al-Wujud (zakir segala yang wujud), Hadrah al-Wujud (hadrah yang wujud), dan Zakir Ilm (ilmu zakir).

Pada martabat ini, Zat-Nya bertajjali lewat nama-nama-Nya yang dikenal dengan Asma ul’Husna di mana Tuhan mulai muncul dalam al-A’yan Thabitah atau realitas-realitas yang terpendam yang sudah tidak mengandung kejamakan. Dalam tahap ini, segala sesuatu yang terpendam sudah dibedakan dengan tegas dan terperinci, meskipun Zat-Nya belum muncul dalam wujud kenyataan.

Di dalam terjemahan Suluk Sujinah tersurat;

Tiada Tuhan selain Allah yang dikatakan sejati, tingkatannya berada dalam Wahadiyah, wujudnya mutlak, meski dalam kondisi kekosongan akan Diri-Nya. Allah dalam alam Wahadiyah mulai memperkenalkan nama-namanya. Kalimat yang luhur ditandai dengan kalimat sahadat, yaitu kalimah pengetahuan tentang Diri-Nya, di mana pengertian kalimatnya dibagi dua. Kalimat pertama adalah pengetahuan tentang hakikat Allah yang mencipta jagat raya. Sedangkan pengetahuan yang kedua adalah tentang Muhammad. Muhammad adalah panutan manusia. Muhammad sangat dicintai Allah. Dan keduanya telah menyatu dalam rasa yang tunggal.

Sementara Serat Wirid Hidayat Jati menyuratkan;

Miratul Haya’i, artinya kaca wara’i. Diceritakan di dalam Hadist, bila alam tersebut terdapat di depan Nur Muhammad. Itulah hakikat pramana, yang disebut rahsa zat, sebagai asmanya atma dan menjadi tempatnya alam wahadiyah.

Di dalam alam Wahadiyah, Allah dalam kesejatiannya yang dikenal dengan ucapan “tiada Tuhan selain Allah”. Persaksian keeksistensian-Nya adalah hal yang berada dalam kedudukan yang tertinggi. Wujud Tuhan masih dalam kekosongan yang mutlak, meski Allah sudah mulai memberikan pengetahuan lewat nama-namanya satu persatu.

Dalam kalimat persaksian tersebut, keluhuran-Nya terbagi dalam dua pengetahuan. Persaksian yang pertama mengandung Syahadah Tauhid, sedang yang kedua adalah syahadat Rasul. Pengertian syahadat Tauhid berbunyi; “Ashadu an la illaha illallah”, yang bermakna saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kalimat ini biasa juga disebut dengan kalimat Taqwa. Allah adalah al-Falakiyyah al-Huliyyah, yaitu, keeksistensiannya berada dalam tahap tertinggi. Ia adalah kehidupan yang tertinggi.

Sementara, menurut Serat Wirid Hidayat Jati, tajjali Allah yang ketiga adalah Mir’atul Haya’i yang tercipta dari alam Nur Muhammad. Maka, dalam alam Mir’atul Haya’i yang dipersamakan dengan pramana atau sir atau rahsa disebut juga sebagai tajjalinya dari alam Nur Muhammad.

Pengertian pramana atau sir adalah suatu zat yang berada dalam tubuh manusia. Zat tersebut tiada turut rasa sedih, susah, dan juga tidak turut makan dan minum atau segala kegiatan yang berwujud fisik. Makanan dan minuman utama pramana adalah dzikir, atau menciptakan rasa ingat kepada Allah dengan melakukan do’a-do’a atau hal-hal yang bersifat religius.

Sejatinya, fungsi utama pramana di dalam tunbuh adalah untuk menegakkan jasmani. Jadi, apabila pramana berpisah dengan tubuh, maka, tubuh akan menjadi lemah dan lemas, tiada berdaya apa-apa. Hal itu disebabkan karena pramana adalah rahsa zat, dan pramana mendapat hidup dari Nur Muhammad yang dijadikan sebagai perantaranya Hayyu.

Martabat Ke empat, Alam Arwah

Martabat yang ke empat dari Martabat tujuh adalah alam al-Arwah (alam ruh) yang hampa bagi manusia yang juga dinamakan sebagai alam al-Malakut al-adna (alam yang terdiri dari akal dan jiwa yang rendah), Awwal al-tanazzulat li’l-Dhat al-Mujarrad al-Basit (alam peninggalan terhadap kehampaan yang menengah), al-Martabat al-Imkaniyyah (martabat kekuatan). Dan alam ini juga biasa disebut sebagai alam al-Af’al (alam perbuatan Allah), al-Ta-thirat (alam kenyataan), alam Ghayb (alam gaib), alam al-Amr (alam yang diciptakan Allah tanpa perantara), al-Ashya al-Kawiyyah (segala sesuatu di alam semesta).

Hal tersebut di atas, tersurat dengan apik di dalam Suluk Sujinah;

Hakiki alam arwah dimulai dengan wujud nurani yang disebut af’al, yang sifatnya kudrat kuasa. Zat Nur Muhammad yang agung mendahului nama dan penciptaan arwah. Nur Muhammad juga dinamakan rasa. Hakikatnya adalah Rasul Allah, yang sudah menyatu, tunggal.

Yang mana hakiki Muhammad. Ketahuilah oleh kamu dengan jelas, bahwa nama Muhammad adalah ada dalam kesatuan atau ketunggulan dengan Allah.

Itulah hakikat yang sesungguhnya, dan kemudian bernama Nabi Muhammad. Mengenai kejadian terbentuknya Nur Muhammad hendaknya dimengerti yang ujud, khayal dan hak. Jangan sembrono.

Sedang Serat Wirid Hidayat Jati menyuratkan;

Ruh Idlafi; artinya nyawa yang jernih. Diceritakan dalam Hadist berasal dari Nur Muhammad. Itulah hakikat suksma yang dakui keadaan Zat, yang merupakan af’al atma, menjadi tempatnya alam Arwah.

Dalam martabat ini ditandai dengan keberadaan al-Arwah dalam bentuk jamak. Sejatinya, semua ruh dibentuk dan berasal dari alam al-Arwah. Alam al-Arwah yang berujud nurani adalah alam yang diciptakan oleh Allah tanpa perantara. Allah menciptakan melalui perbuatan-Nya sendiri yang disebut dengan Af’al — Allah menciptakan al-Arwah dari uap pilihan yang bersumber dari Jauhar. Di samping itu al-Arwah dibentuk oleh nur, sifat kebakaan, hayat, ilmu, dan dari alam Uluwwi.

Tentang alam al-Arwah, tak ada sesuatu yang mengetahui keberadaannya. Kerahasiaan dan keberadaan alam al-Arwah hanya Tuhan yang bisa menyingkap tabirnya. Sebab jika tidak dirahasiakan, maka, sujudlah semua kafir kepada-Nya, karena semua makhluk hidup yang ada berasal dari alam Uluwwi yang hakikatnya adalah murni. Dengan kata lain, al-Arwah berasal dari Zat Hakk Ta’ala.

Tegasnya, pengertian alam ruh al-Arwah karena semua arwah terjadi dari padanya di mana wujudnya masih dalam bentuk kejamakan. Dalam alam ini belum ada individuasi kehidupan bagi makhluk. Oleh karena itu, segala bentuk kehidupan, baik malaikat, manusia, hewan dan tumbuhan berasal dari alam al-Arwah.

Di dalam sifat al-Arwah yang digolongkan dalam empat kelompok, yakni, Namiya, Mutaharrika, Natika dan Ruh Kudus. Ruh Namiya adalah membentuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pekerjaannya memelihara dan menumbuhkan, sedang Ruh Mutaharrika yang kelak bersemayam dalam diri manusia dan hewan. Sedang Ruh Mutaharikka juga disebut sebagai ruh hewani, sebab semua hewan bergerak karenanya. Sementara, Ruh Natika yang disebut juga sebagai ruh insani adalah pencipta dan penggerak kehidupan manusia — Ruh Natika berasal dari alam Amr, tempat asalnya ruh dan nafsu yang merupakan pralambang dari Adam dan Hawa.

Sedang yang disebut dengan Ruh Kudus yaitu Faid nur zat Allah. Ruh di mana merupakan penggerakl bagi semua nabi dan rasul yang bersifat mu’jizat dan keramat; mereka faham akan semua ma’ani dan batin. Dan kesemuanya ini dari la’thir ruh Kudus. Disebut fa’id nur zat Allah karena ruh tersebut terbuat dari cahaya pilihan, maka manusia-manusia tersebut faham dan mengetahui berbagai hal yang tersembunyi, yang bersifat batin sebab jiwanya tak terpengaruh atau terbebas dari hal-hal yang bersifat batil.

Alam al-Arwah terbentuk dari Tajjali dan penyinaran dari Nur Muhammad dari zat ilahi. Dalam alam kabir tersebut, alam besar, Nur Muhammad menenrangi segala alam dan nur tersebut semua makhluk Allah hidup dan bergerak. Nur tersebut meliputi alam, tiada satu daerah pun yang tidak dilingkarinya. Ia yang memelihara alam dan melingkarinya. Nur Muhammad yang juga hakikat rasa, adalah wali Allah, dan keduanya tak dapat dipisahkan. Keduanya dalam bentuk nama yang berbeda, namun, hakikatnya adalah kesatuan-Nya. Keduanya ada dalam kesatuan.

Alam al-Arwah adalah Haakk Taala dengan sifat-sifatnya. Sekalian alam itu A’rad (kejadian-kejadian atau penciptaan-penciptaan), yang terhimpun pada Zatnya yang Esa. Oleh sebab itu, al-Arwah mempunyai sifat-sifat Allah, seperti mendengar, melihat, mengerti, berkehendak dan baka.

Alam al-Arwah disebut juga alam kejiwaan, yaitu, tempatnya jiwa dan nyawa berkumpul dalam wujud kesatuan sebelum manusia menjelma ke dunia. Dalam alam al-Arwah itulah kita mengikat janji dengan Allah dan mengakui bahwa Dia-lah Allah yang disembah. Tiada yang lainnya! Sedang pengertian majaji, adalah pralambang dari sifat yang metaforis. Dengan kata lain, majaji dipakai untuk menunjukkan ada-Nya yang Ada yaitu ada-Nya yang ilahi. Atau, sebagai simbol adanya makhluk sudah menunjukkan adanya Khalik sebagai pencipta — sebab, makhluk muncul dari adanya yang mengalir, yaitu Zat-Nya yang Ada sebelum zat yang lain ada.

Oleh karena itu, pengertian umum dari konsep majaji bermakna dua. Pertama, adalah penunjukkan pada sang pencipta, sebagai bukti Allah menciptakan alam Arwah sebagai petunjuk akan keberadaan-Nya. Sedangkan pengertian kedua adalah hal-hal yang diciptakan-Nya, yaitu, makhluk-makhluk-Nya yang merupakan lambang atau simbol dari kekuasaan-Nya.

Di dalam Serat Wirid Hidayat Jati, Ruh Idlafi adalah tajjali Allah yang keempat. Setelah bertajjali dalam alam Mir’atul Haya’i, kemudian bertajjali dalam bentuk Ruh Idlafi. Ruh Idlafi disebut juga tajjali dari pramana atau sir. Hal itu disebabkan Ruh Idlafi mendapatkan sinar dari kuasa rahsa atau pramana — sedang letaknya di luar lingkaran pramana. Dalam martabat tujuh, Ruh Idlafi dipersamakan dengan alam al-Arwah, wujud kejamakan ruh. Di mana hakikat Ruh Idlafi atau al-Arwah tiada satu pun makhluk yang mentetahui, kecuali Allah yang Khalik. Oleh karena itu, Ruh Idlafi juga disebut sebagai nyawa atau suksma — dan disebut Ruh Idlafi karena ia berhadapan dengan Hak Taa’ala. Ruh Idlafi juga sama dengan ruh utusan, ruh yang pancarannya bagaikan mutiara dan menyinari segala hidup dan kehidupan di dunia. Ruh Idlafi merajai segala sesuatu yang nampak dan sinar-sinarnya menerangi semesta alam, dan bidang-bidang kenisbian.

Martabat Ke lima, Alam Mitsal

Martabat ke lima dari martabat tujuh adalah alam al-Mithal (alam bentuk), yang diungkapkan sebagai awal Misal begi bentuk zat yang disucikan dengan makna al-Surah al-Thaniyyah (gambaran kedua) dari al-Tanazzulat li’l Dhat (peninggalan bagi zat), Surah Jami al-ashya al-Kawaniyyah (gambaran segala sesuatu di alam semesta), Surah al-Rahman (bentuk Rahman), Surah al-Haq (bentuk hak), Surah al-Illah (bentuk Ilahi), Surah al-Wujud al Ilahi (bentuk wujud Ilahi), Surah al-Shu’un (bentuk keadaan), Surah al Ula al Zahirah al-Asma (bentuk utama zahir nama-nama).

Di dalam terjemahan Suluk Sujinah, ajaran martabat tujuh tersebut dapat dilihat pada berikut ini:

Tersebutlah alam bertingkat Mitsal, wujud adam terjadinya alam jagad raya yang bersifat kalam, meski pengucap dan pencium, pendengaran dan penglihatan belum terbentuk semuanya. Calon terbentuknya, cerminan mulut, wujud mata, rasa kuping, dan penciuman yang berada dalam hidung.

Sementara, dalam Serat Wirid Hidayat Jati disuratkan:

Kandil: artinya lampu tanpa api, diceritakan dalam Hadist berupa permata yang cahayanya berkilauan, tergantung tanpa kaitan, itulah keadaan Nur Muhammad, dan tempatnya semua ruh. Adalah hakikat angan-angan yang diakui sebagai bayangan Zat, yang menjadi bingkai atma dan menkjadi tempatnya alam Mitsal.

Alam Mitsal adalah alam perencanaan tentang perkembangan manusia, di mana tiap diri insan ada di dalam ilmu Allah. Alam ini adalah alam ide dan merupakan perbatasan antara alam Arwah dan alam jisim. Dan alam Mitsal adalah sebagai awal wujud fisik manusia dan makhluk lainnya. Walau keadaannya sudah mempunyai sifat, bentuk dan warna, tetapi belum bisa dikenali baik secara batin maupun lahir.

Pada Serat Wirid Hidayat Jati, Kandil, adalah tajjali Allah yang ke lima. Setelah Allah bertajjali dalam alam Ruh Idlafi, kemudian bertajjali dalam alam Kandil yang dalam kata bahasa mempunyai arti lampu. Uraian di atas, angan-angan diibaratkan sebagai Kandil atau lampu yang tergantung tanpa kaitan. Yang bila dipersamakan dengan aajaran martabat tujuh, Kandil digambarkan sebagai alam Mitsal — nafsu atau kandil merupakan tajjalinya ruh karena menerima sinar dari suksma atau Ruh Idlafi.

Kandil juga digambarkan sebagai api yang berkobar di tengah lautan, artinya, suatu keajaiban bila api dapat menyala di tengah-tengah lautan. Oleh karena itu, dalam martabat ini disebut Ayan Mukawiyah, karena telah benar hidup keadaannya. Dan Nafsu atau Kandil bermakna angkara yang terletak di luar suksma.

Martabat Ke enam, Alam Ajsam

Martabat ke enam adalah Alam Ajsam, atau alam jasmani. Alam ini juga disebut sebagai bagian dari al-Tanazzulat li’l-Dhat (peninggalan bagi zat), Alam al-Mahsus (alam rasa), Akhir al-Tanazzulat li’l Dhat (akhir peninggalan bagi zat), yaitu, Alam al-Sufliyyah (alam dunia), al-Anam (manusia), al-Ajsam (jasmani), al-Shahadah (nyata), al-khalq (manusia), al-Zahir (lahir), al-Kashit (alam terbuka), al-Ajram (tubuh), al-Majsum (terkungkung), al-Mahsusat (alam rasa).

Di dalam terjemahan Suluk Sujinah ajaran martabat tujuh yang ke enam dapat dilihat pada nukilan di bawah ini:

Alam Acesan wujudnya itu dipenuhi badan halus semuanya. Tidak ada batasnya. Itu dasar sifatnya. Memang begitu kenyataannya yang disebut jisim nama wujud. Alam ini masih dalam keadaan gaib. Belum lahir wujudnya. Dan setelah lahir disebut dengan Insan Kamil. Itulah namanya Rasul Allah.

Sementara, terjemahan Serat Wirid Hidayat Jati menyuratkan;

Dharah artinya permata. Tersebut dalam Hadist punya sinar beraneka warna, kesemuanya ditempati malaikat. Itulah hakikat budi, yang diakui sebagai perhiasan Zat. Dan merupakan pintu atma. Dharah menjadi tempatnya alam Ajsam.

Pada Suluk Sujinah, alam Acesan adalah tajjali Allah yang ke enam, yang di dalam martabat tujuh alam Acesan dipersamakan dengan ajaran alam Ajsam. Alam ini adalah tajjalinya dari alam Mitsal. Wujud alam Acesan berbentuk segi empat yang dihuni oleh jasmani dalam bentuk halus — alam tersebut teramat luas, sehingga tak diketahui di mana batas-batasnya. Dan yang mengetahui luas serta batas-batasnya hanyalah Allah Yang Maha Mengetahui.

Meski wujudnya dalam keadaan gaib, tetapi, alam ini sudah menampakkan bentuk lahir yang ke tiga, yaitu, wujud yang sudah dapat diindra. Sebab, dasar sifatnya adalah jisim, atau, tubuh dalam bentuk wadag.

Sedang Serat Suluk Hidayat Jati menyebutkan bahwa tajjali Allah yang ke enam disebut dengan Dharah yang memiliki pengertian atau arti permata. Diceritakan, bahwa permata tersebut mengeluarkan cahaya atau sinar yang beraneka warna, di mana, setiap warnanya ditempati oleh malaikat yang menjaga pancaran dari sinar tersebut. Dan disebutkan juga bahwasanya bila hakikat dari Dharah adalah budi, di mana budi dijadikan sebagai perhiasan zat.

Martabat Ke tujuh, Alam Insan Kamil

Martabat ke tujuh adalah Alam Insan Kamil, alam manusia dalam kesempurnaannya. Alam ini disebut juga sebagai Akhir al-Tanazzulat (akhir peninggalan), Khatim al-Mawjudat (puncak dari segala yang ada) atau gabungan lahir dan batin, al-Khamsah al-Muhit, yaitu, terbentuknya alam, segala yang bersifat rohani, jasmani dan benda tak bernyawa. Di dalam alam ini, Insan Kamil adalah wakil Allah di bumi guna mengelola alam beserta dengan segala isinya. Ia juga bergelar sebagai khalifah di bumi.

Ajaran Insan Kami di dalam martabat tujuh ini bisa disimak di dalam terjemahan Suluk Sujinah di bawah ini:

Sifat yang terlihat berujud manusia. Wujudnya juga yang bernama mukinat (makanah), yaitu dalam wujud yang berada di martabat ini. Selesailah penjelasan tentang martabat, dan jumlahnya adalah itu (tujuh). Semua orang wajib mengerti dan mengetahui. Jika tak mengerti, maka orang itu tergolong kafir, dan belum mengerti sahadat.

Sedang terjemahan Serat Wirid Hidayat Jati menyuratkan:

Hijab: disebut dinding jalal, artinya, tabir yang agung, Diceritakan dalam Hadist timbul dari permata yang beraneka warna, pada waktu gerak menimbulkan buih asap, dan air. Itulah hakikat jasad, merupakan tempat atma, menjadi tempatnya alam Insan Kamil.

Dalam Insan kamil, Allah menemukan manifestasi-Nya yang definitif dan sempurna, sebaliknya, dalam Insan Kamil itu dunia yang ke luar dari Allah menurut garis emanasi yang menurun, dan naik kembali ke Allah. Insan Kamil (manusia sempurna) adalah merupakan pusat semesta alam serta titik pertemuan antara Allah dan dunia sebagaimana contoh yang diperagakan dalam garis lurus berikut ini;

Allah

!

!

Ahadiyah

!

!

Wahdah

!

!

Wahadiyah

!

!

Alam Arwah

!

!

Alam Mitsal

!

!

Alam Ajsam

!

!

Alam Insan Kamil

Berdasarkan uraian di atas, maka, manusia yang sempurna merupakan ulangan atau perkalian numerik mengenai Akal Awal — karena akal itupun merupakan akibat dari materi Awal yang diterangi oleh cahaya Allah. Tak pelak, oleh Ibn Arabi, Akal Awal itu dinamakan sebagai manusia Universal Agung. Yaitu, wujud yang telah mencapai kesempurnaan dengan melalui tujuh tingkatan.

Demikian sekelumit sajian Martabat Tujuh yang diangkat dari Suluk Sujinah dan Serat Wirid Hidayat Jati. Sudah barang tentu, semuanya tak luput dari kekurangan, maka, akan terasa lebih sempurna bila ada tulisan-tulisan lain yang akan mampu menambah khasanah perbendaharaan ilmu kita dengan tujuan mencari ridho Allah semata. Semoga.

Sumber: Majalah Misteri, edisi 412, 20 Januari 2007.

41 comments on “MARTABAT TUJUH DALAM SULUK SUJINAH DAN SERAT WIRID HIDAYAT JATI (2)

 1. bayumariachi
  Mei 28, 2008

  izin menyimak mas

  Suka

 2. BaNi MusTajaB
  Mei 30, 2008

  Monggo, Mas.

  Suka

  • norinnah
   Maret 5, 2010

   for me no comment… sebab saya baru memasuki ruangan ini..uhh sungguh menakjubkan ulasan2 anda berserta dgn ayat2 Quran untuk renungan saya…di sini saya ingin bertanya adakah anda tahu tentang zikir mata(siir) adakah ia ada bersangkutan dgn hakikat muhammadiyah.. jika tahu bolih anda perjelaskan…

   Suka

 3. dodi guruh
  Juni 22, 2008

  sangat mengesankan..

  Suka

 4. anfusihim
  Juli 5, 2008

  WONG URIP NGERTI URIPE
  by anfusihim on 02 Nov 2007, 01:45

  WONG URIP NGERTI URIPE ORANG HIDUP MENGERTI HIDUPNYA
  wong urip iso mati sakjroning urip orang hidup mampu mati didalam hidupnya
  wong urip iso balik nang sing gawe urip orang hidup mampu kembali ke yang membuat hidup
  _______________________________ _________________________________
  cak kandar – martabat7@telkom.net

  Kajian jati diri:

  PENCIPTAAN MANUSIA I PERANGKAT MANUSIA & pemberdayaannya I SIFAT MANUSIA I TUJUAN HIDUP & yang perlu diraih I TANTANGAN yang harus dihadapi I PEGANGAN HIDUP I JALAN LURUS yang harus ditempuh I manusia dengan TUHAN I manusia dengan SESAMA I manusia dengan ALAM I KETELADANAN yang patut ditiru

  Demi Masa (1) Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian (2) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati tentang kebenaran serta saling menasihati tentang kesabaran (3) – (QS, 103)

  PENCIPTAAN MANUSIA ( 1 )

  Ada (ruh) Allah didalam diri kita.

  As.Wr.Wb.;

  ” Maka apabila Aku telah menyempurnakannya dan telah meniupkan kedalamnya ruh-Ku, maka
  tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud ” (QS 15:29)
  ” Maka bersujudlah para malaikat bersama-sama ” (QS 15:30)
  ” Kecuali iblis, ia enggan turut bersama mereka yang sujud ” (QS 15:31)

  Dari kebanyakan terjemahan yang kita baca di Al Qur’an, saya merasakan keraguan dari penterjemah -maaf, mereka menambahkan dengan kata (ciptaan) – ruh (ciptaan) Ku – sehingga pikiran kita digiring pada pemahaman bahwa: yang ditiupkan adalah ruh ciptaan Allah.
  Ini menyimpang dari makna sebenarnya, padahal ini penting bagi pemahaman mengenai terciptanya diri kita dan sebagai pegangan untuk pemahaman selanjutnya.
  Saya kira ayat tersebut diatas sudah secara gamblang menjelaskan bahwa yang ditiupkan Allah adalah: ruh-KU, ruh-Allah, kenapa kita ragu?
  Memang yang ditiupkanNya hanyalah sebagian yang sangat-sangat kecil dari ruh-Nya yang Mahasuci dan Mahabesar, tapi sekecil apapun dia merupakan bagian dari kesucian, jadi dia (ruh yang ditiupkan kediri kita) adalah ruh-suci yang mempunyai kesamaan (meski kecil sekali) dengan ruh-Allah, secara runtun berarti Allah sendiri.
  Karena kesamaan ini, ruh-suci lah yang menjembatani komunikasi kita dengan Allah SWT, tinggal bisakah kita menjaga kesuci-annya agar tak tertutupi oleh kekotoran hati.

  Marilah bersujud syukur kehadiratNya atas rahmatNya yang diberikan khusus kepada kita, rahmat yang tidak diberikan kepada ciptaanNya yang lain.
  RahmatNya yang suci inilah yang menempatkan manusia pada derajat tertinggi dibandingkan semua ciptaanNya ( tak terkecuali malaikat dan setan ).
  Karena adanya ruh-suci itulah meski manusia (Adam) terbuat dari tanah kering dari tanah hitam
  (QS 15:26), tapi malaikat dan setan diperintahkanNya untuk tunduk dan bersujud.
  Luar biasa, betapa besar cinta Allah pada manusia, tapi sudahkah kita mensyukurinya dengan menghayati ayat berikut ini:
  ” Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah (mengabdi) kepadaKu ” (QS 51:56)

  Kalau Allah mengijinkan, kita akan mengkaji ”ruh-suci” ini lebih dalam lagi karena merupakan bagian dari diri kita seutuhnya, juga terjemahannya yang banyak terdapat di Al Qur’an (ruuhi, raaha, ruuhu), dan selalu membingungkan, kadang diartikan ruh (QS 91:8), tapi sering diartikan (malaikat) jibril (yang terkenal: Al Qadr: 4), dll.
  Sekian dulu, Wass.Wr.Wb.

  PENCIPTAAN MANUSIA ( 2 )

  Ruh-suci dijaga oleh ”4” malaikat

  As.Wr.Wb.;
  Saya tergerak untuk melanjutkan tulisan saya yang pertama – Ada (ruh) Allah dalam diri kita,
  maaf.dan semoga bermanfaat.

  Kenapa Ruh-suci harus dijaga ? – Dan kenapa oleh 4 malaikat ?
  Ruh suci harus dijaga karena karena “tugas” nya yang amat mulia, dia lah yang “memotori” proses terbentuknya raga, dari segumpal darah menjadi segumpal daging danseterusnya sampai menjadi manusia seutuhnya.

  ” Kemudian Kami menjadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
  daging, lalu segumpal daging itu Kami jadikan tulang-tulang, maka kami liputi tulang-tulang itu dengan daging,
  kemudian Kami menjadikannya satu bentuk yang lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta.” (QS 23:14)

  Ruh-suci ditiupkan ”pada” segumpal darah yang berada di rahim seorang ibu, Allah tidak membeda-bedakan apakah ibu tersebut seorang yang bertaqwa, atau seorang yang penuh dosa, atau dia orang islam, nasrani, hindu, budha dll, bahkan sekalipun dia seorang kafir ….. Maha Bijaksana Allah dengan segala kehendakNya.
  Bagaimanapun keadaannya, ibu tetaplah seorang manusia, manusia yang mempunyai raga, dan didalam raganya itulah ruh-suci berada.Sebaik-baiknya seorang manusia, dia tidak mampu membendung keberadan iblis (setan) didalam raganya, karena memang Iblis (setan) menyerang manusia setiap detik dari tempat yang tak ”terlihat”

  ” Iblis berkata: ” Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan aku sesat, pasti aku akan menjadikan
  mereka (manusia) memandang baik (perbuatan maksiat) dimuka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan
  mereka semuanya (QS 15:39)
  ”…. Sesungguhnya setan dan kelompoknya dapat melihatmu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka…..” (QS 7:27).

  Karena itulah Allah mengutus malaikat untuk menjaga roh-suci dan ”calon manusia” dari serangan para iblis (setan) dan kroni-kroninya, sehingga dapat lahir (keluar dari rahim) sebagai seorang manusia yang suci.

  ATH THAARIQ ayat 4 ( 86 : 4 )
  4. Tidak ada suatu diri melainkan ada penjaganya.
  AL INFITHAAR ayat 10 s/d 12 ( 82 : 10 s/d 12 )
  10. Sesungguhnya bagi kamu ada penjaga-penjaga ( pemelihara )
  11. yang mulia ( disisi Allah ) yang mencatat.
  12. mereka mengetahui apa yang kamu perbuat.
  AR RA’DU ayat 11 ( 13 : 11 )
  11. Bagi manusia ada ( malaikat-malaikat ) yang selalu mengikuti bergiliran
  dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah……………………………………….
  QAAF ayat 17, 18 ( 50 : 17, 18 )
  17. Ketika dicatat amal perbuatannya oleh dua malaikat, yang duduk disebe
  lah kanan dan yang lainnya duduk disebelah kiri.

  4 malaikat itu menjaga di: depan, belakang, kiri dan kanan.
  Luar biasa sekali kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita, bayangkan 1 orang manusia dijaga oleh 4 malaikat, kenapa kita tidak bersyukur dan mencintaiNya melebihi segalanya, semoga kita bukan termasuk manusia yang lalai.

  Kenapa dijaga 4 malailat, didepan – belakang – kiri – kanan ?
  Simak ancaman iblis (setan) terhadap manusia:
  ” kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri
  mereka.Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (ta’at). (QS 7:17)

  Sekian dulu dari saya, kalau Allah mengijinkan akan kita sambung lagi dan semoga dapat menambah keimanan kita semua, amin

  Wass.Wr.Wb.

  PENCIPTAAN MANUSIA ( 3 )

  Memang, ruh adalah urusan Tuhan.

  Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ”Ruh itu adalah
  urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. ” (QS 17:85)

  As.Wr.Wb.;

  Membahas soal ruh (suci) memang amat peka dan haruslah hati-hati sekali, jangan sampai bersinggungan dengan ”koridor” kekuasaan Allah, karena memang kita tidak mampu kearah sana.
  Hal ini saya kemukakan karena banyak pandangan umum yang seolah-olah mengatakan ” manusia tidak pantas membahas soal ruh, karena ruh adalah urusan Tuhan.
  Seperti banyak hal lain, semisal surga – neraka – kiamat dll, ruh memang urusan Tuhan.
  Tapi karena menyangkut diri kita, berarti juga urusan kita, maka pantaslah kalau kita mencari hal-hal yang layak diketahui tentang ruh, karena Tuhan tidak melarang, bahkan akan memberi sedikit pengetahuan tentang ruh ini, dan yang sedikit itu sudahlah cukup bagi kita.
  Semisal pengetahuan tentang :

  – Apa sih ruh itu ? ( bukan terbuat dari apakah ruh itu ? )
  – Apa dan sejauh mana perannya terhadap perjalanan hidup kita ?
  – Dimanakah ”dia” berada ?
  – Bisakah ruh yang awalnya suci menjadi tidak suci lagi karena dosa-dosa yang kita perbuat ?
  Berlanjut pada:
  Karena ruh-suci adalah sebagian kecil dari ruh Allah (tulisan saya yang 1), pastilah ”dia” tetap
  suci, lalu siapa yang bertanggung jawab secara langsung akibat dosa-dosa yang kita perbuat ?,
  yang berada di akhirat, dialam barzah (alam kubur), yang disiksa kalau masuk neraka ?
  – Ada siir (kerahasiaan) didalam ruh, apakah kerahasiaan itu ?
  – Dalam Al Qur’an ada 3 kata yang bersinggungan dan sering membingungkan, yaitu:
  1. raaha (ruuhu, ruuhi), 2.anfusihim, 3.nafsiw – apa bedanya ?
  – Apakah ruh bisa diberdayakan, sehingga meningkat kesuciannya ?
  – dll. yang layak dicari jawabannya.

  Menurut saya –maaf, pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas layak kita cari jawabannya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang lalai.
  ” Dan sungguh Kami telah sediakan untuk (isi) neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka
  mempunyai hati (tetapi) tidak dipergunakan untuk memahami, mereka mempunyai mata (tetapi) tidak
  dipergunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakan untuk mendengar.
  Mereka bagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi.Mereka itulah orang-orang yang lalai ” (QS 7:179)

  Sekian dulu, insya Allah hal-hal tersebut diatas akan kita kaji bersama.

  Wass.Wr.Wb.

  PENCIPTAAN MANUSIA ( 4 )

  GENGGAM ERAT JANJI-MU

  As.Wr.Wb.;

  ” Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu menjadikan keturunan Bani Adam dari sulbi ( tulang punggung ) mereka dan
  Allah mengambil kesaksian atas jiwa-sejati ( anfusihim ) mereka, “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”, mereka
  menjawab “Betul, kami menjadi saksi”.( Kami melakukan ini ) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
  “ Sesungguhnya terhadap ini ( Keesaan Tuhan ), kami termasuk orang-orang yang lengah ( lalai )” (QS, 7:172)

  Pertanyaan yang seharusnya timbul setelah menyimak ayat tersebut diatas adalah:
  ” Kapan saya pernah ditanya oleh Allah tentang hal ini ( Keesaan Tuhan ) dan saya menjawab ( berjanji )?,
  seingat saya nggak pernah.” Kalau pertanyaan ini dilakukan dengan pikiran, sudah tentu tidak terjawab atau jawabannya malahan: tidak pernah, karena memang yang berjanji bukan raga tapi jiwa-sejati kita
  { anfusihim – bukan raaha (ruh suci) }, jiwa-sejati seluruh umat manusia didunia ini.
  Kapan itu terjadi ? setelah terbentuknya anfusihim, untuk tepatnya biarlah ini menjadi rahasia kebesaran Illahi.
  Menurut saya yang terpenting bukan kapannya, tapi bagaimana kita menjaga janji itu agar tidak lepas, karena hal ini akan dipertanyakan dihari kiamat nanti.
  Beruntunglah kita menjadi umat Islam, karena janji ini di “angkat kepermukaan” menjadi persyaratan utama
  ke-iman-an kita : La Illaha Illa Allah, sehingga raga dan anfusihim kita mampu bersinergi untuk memegang teguh janji yang telah di-ikrar-kan, karena tanpa bantuan raga mustahil anfusihim dapat memegang janji tersebut, karena anfusihim hanya mampu memberi sinyal-sinyal positif, selanjutnya menjadi urusan raga.

  Tapi seberapa beruntungnya kita? Jawabannya cuma Allah yang tahu.
  Kita hanya mampu meng-instropeksi diri dan terus berjuang untuk dapat menjadi manusia yang beruntung,
  yaitu:
  Orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah, dan tidak melanggarnya ( 20 )
  Orang yang menghubungkan tali kasih-sayang…………………………………..( 21 )
  Dan orang-orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsunya karena mengharapkan kerelaan Tuhannya,
  mengerjakan shalat, menyumbangkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepadanya dengan baik dengan cara
  sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terangan, dan mereka menolak kejahatan dengan
  kebaikan.Mereka yang mempunyai sifat-sifat demikian, itulah yang beruntung mendapatkan “ Akhir kesudahan
  yang baik “ di Akhirat kelak ( 22 ) ( QS. 13 )

  Sekian, semoga kita tetap mampu menjaga hati.

  Wass.Wr.Wb.

  TUJUAN HIDUP & yang perlu didapat

  Cahaya-mu untuk berjalan dihari esok

  As.Wr.Wb.;

  ” Dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian Kami menghidupkannya dan Kami berikan kepadanya
  cahaya, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan, sama dengan orang yang dalam kegelapan yang tidak dapat
  keluar dari padanya ? Demikianlah orang-orang kafir itu memendang baik yang mereka kerjakan. ( QS, 6: 122 )”

  – Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang cahaya mereka bersinar diha-
  dapan dan disebelah kanan mereka, ( dikatakan kepada mereka ) ” Pada hari ini ada berita gembira untukmu,
  surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, kekal didalamnya.Itulah kemenangan yang besar ” ( QS, 57: 12 )
  – Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman: ” Tunggulah
  kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu ”.Dikatakan: ” Kembalilah kamu kebelakang dan cari
  lah sendiri cahayamu ”.Lalu diadakan diantara mereka dinding yang mempunyai pintu.Disebelah dalam ada
  rahmat dan disebelah luarnya ada siksa. ( QS, 57: 13 ).

  ” Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhanmu
  akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-
  sungai ”, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersama dia, sedang cahaya
  mereka memancar dihadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: ” Ya Tuhan kami,
  sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segalanya ”
  ( QS, 66: 8 ).

  Ayat-ayat diatas secara jelas menggambarkan keadaan di akhirat, kehidupan setelah ” kematian ”.
  Kehidupan yang sesungguhnya bagi setiap diri sejati manusia ( anfusihim ), kehidupan yang tidak mengenal ” kematian ” lagi – kehidupan yang ” abadi ” sampai kiamat tiba.

  Anas ra, berkata bahwa Rasulullah saw. pernah berdoa: ”Ya Allah, sebenarnya tidak ada kehidupan
  yang sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat” ( HR, Bukhari & Muslim )

  Hidup didunia yang fana ini adalah semata-mata mengharapkan rahmat Allah, agar diri sejati kita
  ( anfusihim ) menjadi berdaya sehingga memperoleh kehidupan yang baik di akhirat.
  Kenapa kita ( dalam hal ini diri sejati / anfusihim ) harus ber – cahaya ?
  Karena hanya dengan cahaya yang bersinar dihadapan dan disebelah kanan itulah kita mampu berjalan menembus kegelapan yang pekat, kegelapan alam barzah.
  Coba bayangkan seandainya kita tidak memperoleh rahmat-Nya, sehingga kita tidak ber-cahaya,
  yang mengakibatkan kita tidak mampu kemana-mana, hanya mampu berdiam diri dalam kegelapan
  selama ber-abad-abad bahkan beribu-ribu tahun sampai kiamat tiba ?
  Hidup dalam kesendirian yang gelap-gulita adalah siksaan yang tak terperikan.

  ” Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan
  dan bermegah-megah antara kamu dan berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan
  yang mengakibatkan tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi
  kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur.Dan di akhirat ada azab yang keras dan
  ampunan dari Allah serta ke-ridloan-Nya.Dan kehidupan didunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang
  menipu ”. ( QS, 57: 20 )
  ” Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia
  memperdayakanmu dan jangan (pula) penipu (setan) memperdayakanmu soal Allah. ( QS, 31: 33 )
  ” Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kedalam kubur.Jangan begitu, kelak kamu akan
  mengetahui, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, jangan begitu, jika kamu mengetahui dengan
  pengetahuan yang yakin ”. ( QS, 102: 1-5 )

  Marilah dengan penuh keyakinan kita bertaqwa dengan sebenar-benarnya taqwa, semoga Allah SWT berkenan memberikan cahaya, yang dengan sinarnya kita dapat berjalan, semoga.

  Wass.Wr.Wb.

  Suka

  • T.Guharto
   Maret 28, 2011

   Trims atas pencerahannya semoga apa yang saya baca ini bisa terilhami dan dapat menyimaknya dengan baik dan benar Amin begitu juga yang lain .tak luput saya ucapkan terimaksih atas semuanya semoga yang sipenulis mendapatkan Ridho Alloh Subhanahuwatala Amin ..!

   Suka

 5. dj_djenar musthofa
  September 2, 2008

  kitab salafiyah Islam sangat banyak mengungkap ramalan-ramalan mbah Bagus Burham, Bacalah dan angan2lah saudaraku.
  allahumma sholli ala sayidina Muhammad

  Suka

 6. Mohammad
  Oktober 8, 2008

  Martabat tujuh itu keluar dari ” Dua Kalimbh Syahadat”
  yang keluar dari syahadat yaitu martabat Ahadiyah
  Yang keluar dari kalimat ( laa ) yaitu martabat Wahdah
  Yang keluar dari kalimah ( Illaha ) yaitu martabat Wahidiyah
  Yang keluar dari kalimah ( Ilallah ) yaitu martabat alam arwah
  Yang keluar dari kalimah ( Waashaduanna ) yaitu martabat alam Mitsal
  Yang keluar dari kalimah ( Muhammad ) yaitu martabat Ajesam
  Yang keluar dari kalimah ( Rasulullah ) yaitu martabat alam Insan.
  ………….
  Adapun martabat 7 itu terbagi 4 (empat) yaitu:
  ahadiyah dikulit, asal dari tanah
  wahdah dihati, asal dari angin
  wahidiyah didaging, asal dari air.
  Alam roh di Rahasia, asal dari api.

  MITSAL ITU BERKEHENDAK RUPA YANG DI DALAM MARTABAT WAHDAH DAN MEMBERI KEPADA AJESAM DAN INSAN, MAKA SEBENAR BENARNYA WAHIDIYAH

  Suka

  • tasdik
   November 9, 2009

   Setujuu kenapa Allah menciptakan yang serba tujuh :
   ada tujuh hari, ada tujuh kali pitaran tawaf, tujuh kali safa-marwa tujuh ayat al fateha..tujuh lapis langit dan tujuh tujuh lain…

   jika kita bisa mengungkap yang tujuh pasti kita akan mengenal jadi diri kita sebenarnya..” siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya ( man arrofa nafsahu.fakod arrofa Rabbahu )

   Suka

 7. Thoyib
  Oktober 11, 2008

  Alangkah luas ilmu Allah smoga diberkati

  Suka

 8. die colector
  Februari 12, 2009

  pantas dibaca untuk yang mencari jalan untuk “PULANG”.
  @
  terima kasih Mas

  Suka

 9. jack
  Maret 22, 2009

  barang kali ada yang punya info penerus ajaran wirid hidayat jati . saya mint infonya

  Suka

 10. alif
  April 6, 2009

  asslm,wr wb
  mari sama2 gak usah mbahas apa2 tentang allah, mari kita bahas tentang qur an dan bagaimana menjadi seorang hamba
  ok
  @
  Waalaikumsalam Wr.wb
  terima kasih atas komen dan kunjungannya.

  Suka

 11. Anonim
  Mei 16, 2009

  apakah yang dikatakan rumahku syurga ku. Siapakah selayaknya berada disitu. Bukankah dari allah kamu datang dan kembali kamu pada allah.Awal agama kenal allah. Tak kenal maka tak jumpa jalan pulang.

  Suka

 12. kangBoed
  Mei 19, 2009

  hmm… sungguh indahnya… hidup tetap Eling dalam kesadaran dan Waspodo dalam menangkap hikmah di balik setiap kejadian… sehingga berhati hati dalam melangkah dan memutuskan sesuatu… modalnya hanya kepasrahan diri… belajar sabar.. tawakal… ikhlas dan ridha… serta mulai bersyukur setiap saat… alam semesta akan merespon dengan indahnya sujud syukur insan hina…
  Salam Sayang
  Salam Taklim
  Salam Sejati…
  @
  Terima kasih

  Suka

 13. mubar
  Oktober 23, 2009

  Assalamualakum….
  untuk saudara alif..untuk menjadi hamba maka kita harus mengenal sang pencipta, kalau sudah kenal baru kita mnyembahnya…jangan menyembah Tuhan kalo kita tidak menegenalnya. mengenalnya melalui ILMU, ilmu itu bersumber dari Quran dan hadist…dizaman sekarang ini banyak umat beribadah tanpa ilmu hanya syariatnya saja atau raganya saja…wajar kalo sekarang banyak masjid-masjid sepi…masjid itu rumah Allah….ketika kita ke masjid kita ingin bertemu Allah, kita tidak menemukannya..tidk tau dmn tempatnya….
  untuk bang Ahmad…..kayaknya serat wirid hidayat jati ada unsur kejawennya

  Suka

 14. Tinggal guharto
  November 10, 2009

  Asslamualiakum ..
  Saya sangat terkesan dengan adanya ” SERAT HIDAYA JATI” dan semoga yg sempat membaca terutama saya ter’ilhami Amiin!!!

  Suka

 15. RiMa
  Desember 28, 2009

  Numpang menyimak… ternyata amat sangat membantu untuk bahan persentasi saya tentang martabat 7… thx a lot.

  Suka

 16. indarto3012
  Januari 5, 2010

  met kenal….semua bacaan ini sangat menggugah hati bagai mana dan siapa kita semestinya….semoga saya dapat selalu belajar lebih mengenal lagi terimakasih semuanya….akan saya fahami dan renungkan….

  Suka

 17. indarto3012
  Januari 5, 2010

  salam kenal semua …..bagus banget pembahasannya …..

  Suka

 18. Banyumataram
  Juli 20, 2010

  Luar biasa trimakasih. Ini adalaha kaweuing urip sampai hari akhir. diperlukan pemahaman dan laku untuk sampe pada maksud dan tujuan. lanjutlan kebersamaan ini semoga menambah wawasan kita. amin

  Suka

 19. al-ikhwan
  September 26, 2010

  Semoga Allah SWT memberi kan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua. Amin…….

  Suka

 20. Dewi Rianawaty
  Desember 18, 2010

  bagus bahasannya, persis seperti yg dibahas guruku, thanks jd tambah paham

  Suka

 21. araubintang
  Januari 4, 2011

  MOHON IZIN COPY MAS, UNTUK PELAJARAN……HIDUP PELAJAR …SAMPAI KELIANG LAHAT.

  Suka

 22. bregud
  Januari 11, 2011

  hidup ini gampang 2 saja. Blajar lalu lakukan, jangan numpuk ilmu tapi pelaksanaan bertentangan.
  Adakah hidup kita ini sudah bermanfaat bagi sesama ? Klo blm, sebaiknya intropeksi.

  Suka

  • Bratayuda
   Oktober 22, 2011

   ilmu tsb diatas sangat bermanfaat bagi sesama…..khusus nya bagi yang ber -akal
   yang tak ber-akal yaitu binatang.

   cari gampang nya saja,…pelajari dan lakukan….!!
   jangan numpuk ilmu yang syariat buta, pelaksanaan nya bertentangan dengan haqikat
   sebaiknya intopeksi diri sebelum bersahabat dengan kebodohan.

   hidup ini gampang-2 saja kok, gak perlu sewot…..he..he

   Suka

 23. budak culangung
  April 17, 2011

  bagi sy org yg ktika nerangin sesuatu nih ayatnya,nih hadis nya,itu org bodoh belegug,klo bru bisa baca&terjemah krn sering baca2 diperpustakan lalu mencoba nyambung terjemah yg satu dgn yg lain doang jgn buat pernyataan2 dulu,apalgi ngeluarin fatwa2 dlm agama,nanti dianggap aliran sesat,semuanya pinter ngomong teori doang sdikit2 kuran hadist.,tapi prakteknya semuanya payah,teori setinggi langit materi level para wali,nerangin yg ghoib ghoib,martabat 7 lah,manunggaling kawula gusti lah.pret ! Omong kosong doang. Smuanya..budaya org sekarang ,pantas indonesia ancur lebur..martabat 7 .manunggaling kwula gusti,dsb itu bahasan yg sangat2 mahal,…satu hal yg tdk dipunyai ahli ilmu skrang” ADAB” Salam sabar tong emosi ! Peace

  Suka

  • muhnoor(dj)
   November 5, 2011

   selami dulu baru bicara..bener apa salah..

   Suka

 24. bang yous
  Agustus 2, 2011

  ok makasih bro smua paparanmu meningkatkan gairah ibadah menuju kehadirat yg MAHA HIDUP trus maju no reken yg lain thanks

  Suka

 25. gusdur
  Agustus 3, 2011

  He he he… salam kenal semua….. saya pikir semua bener gak ada yang salah…. mau banyak berteori bener …. mau sedikit teori banyak praktek… ha haha… juga boleh, yang penting saling memahami saja… bahwa semuanya diperjalankan ku Gusti Allahnya….., so…. baiknya buka hati saja yang lebar… biar hidayah dari Allah bisa masuk ato gak menghijab diri….

  salam buka hati
  gusdur

  Suka

 26. urip
  Agustus 4, 2011

  simak suluk atau pernyataan syekh sitijenar ini ‘wis..aja kakean semu oranana aran ingkang bagsa Allah asmane mung sawiji wujude ya ingsuniki…

  Suka

  • wulansakti
   Mei 1, 2013

   Maturnuwun mas e… rahayu
   . . . Urip, Urip iku urup

   Suka

 27. 5057akulahhb
  Agustus 4, 2011

  Assalam, saya sunang membaca artikel anda dan juga komen komen dari orang lain, ia menambahkan ilmu saya sy sememangnya kurang ini. Harap dapat diteruskan.

  Suka

 28. majid
  Oktober 13, 2011

  risalah 7 martabah ini memang mempunyai kekhususan yang khusus ” kadang bisa menjadi menyebalkan bagi orang yang nalarnya pendek, bagi yang suka berfantasi terhadap yang HAQ sungguh perjalanan indah, terus menulis …………. “mencari telapak kuntul ngelayang”

  Suka

 29. tirta marta
  Januari 12, 2012

  ijin print mas…

  Suka

 30. amancik
  Februari 28, 2012

  saya sangat serius mempelajar s.jati AIu

  Suka

 31. Syuhada
  Juli 25, 2012

  AsSalamualaikum., Mohon izin di ijazahkan untuk pengamalan untuk dunia kahirat kerana Allah SWT . Terima kasih. Amin.

  Suka

 32. SATRIA
  Juli 26, 2012

  Indahnya tulisan anda..
  Indahnya komen2 para pembaca..
  Indahnya yang menulis..
  Indahnya yang ditulis..
  Indahnya yang membaca..
  Indahnya yang dibaca..
  Indahnya manusia..
  Indahnya semesta..
  Semua itu adalah pancaran “cahaya” Yang Maha Mulia..
  Sungguh keindahan yang luar biasa.
  Tuliskan terus keindahan di blog ini.
  Salam sejati.

  Suka

 33. MBAH GIMO
  September 19, 2012

  sejatining “PANGERAN” kuwi tan keno dikeno ngopo. MBAH GIMO

  Suka

 34. Sukron
  Juli 25, 2018

  Assalamualaikum…
  Apakah ada yang jual kitab-kitab martabat 7?

  Suka

 35. Muhtarom
  September 15, 2020

  Ijin mengcopy dan belajar
  Matur Suwun

  Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 29, 2008 by in artikel and tagged , , , , , .

Statistik Blog

 • 3.976.779 hits

Kategori

Follow BaNi MusTajaB on WordPress.com

Iklan

%d blogger menyukai ini: